ശാസ്ത്രച്ചിറകിൽ ഭാവന!

മനോരമ –ഐബിഎസ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 08ൽ സ്കൂൾ, കോളജ് തലങ്ങളിലായി അയച്ചുകിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രോജക്ടുകൾ. അവയിൽനിന്ന് അടുത്തഘട്ടത്തി...

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ (കോളജ് തലം)

സിലക‌ടീവ് ടീ ലീഫ് ഹാർവെസ്റ്റർ - മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, കോതമംഗലം. 02. കേര ഓട്ടമേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്...

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ (സ്കൂൾ തലം)

കിഡ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ പേരന്റ്സ് - സിഎംഐ ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂൾ, ഇരിട്ടി, കണ്ണൂർ. 02. ഓട്ടമാറ്റിക് ഫയർ എക്സ്റ്റിം...

പാഠം’ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞർ

പ്രൈമറി അധ്യാപികയായ അമ്മയ്ക്കു കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതിയും ആസ്മയുടെ ചികിൽസയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതു കണ്ടാണു മലപ്പുറം...

DAILY SCHEDULE
Registration Closed
Face to Face: Will Be Updated Soon
Grand Finale : 12 January 2018
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ്
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 8 മലയാള മനോരമ പി ബി നമ്പർ - 26 കോട്ടയം - 686001
© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....