വീണ്ടുമൊരു സ്കൂൾകാലം തുടങ്ങുകയായി. സ്കൂളിലെ ആദ്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക് മനോരമ ഓൺലൈനിലൂടെ ആശംസ നേരാം. അതിനായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഫോമിൽ കുട്ടിയുടെ ചിത്രവും ആശംസയും മറ്റു വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചിത്രവും ആശംസയും മനോരമ ഓൺലൈനിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
error
error
error
error
error
error
error
Maximum 5 MB
error
I agree to the Terms & conditions
Submit
Reset