Ȉ ÈÞç{ÏíAí Ȉ ÉÞÀ¢

ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎÏáæ¿ 125 ÕV×æJ ºøßdÄ¢ ÎÜÏÞ{ßÏáæ¿ ØÞÎâÙßµ¼àÕßÄJßæÈÞMÎáU ÏÞdÄ µâ¿ßÏÞÃí. ØíçÈÙÕᢠµøáÄÜᢠÈßùE ¦ ÏÞdÄÏßW çÉÞÏÕV×¢ çµø{JßæÜ ¥‡ÞÏßøçJÞ{¢ ÈÜïÉÞÀ¢ ÕßÆcÞÜÏBZµâ¿ß ÎçÈÞøÎÏíAí ²MÎáIÞÏßøáKá. ØÞÎâÙßµdÉÄßÌiÄÏÞVK dÉÕVJÈB{ßÜâæ¿ ÈÞ¿ßÈí ©ÃVÕÞÏß ÎÞùßÏ ÕßÆcÞÜÏBæ{ µæIJÞÈᢠ¦ÆøßAÞÈáÎÞÏß ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ ¦Õß×íAøß‚ 'ÈÜïÉÞÀ¢" ÉiÄß ÎâKÞ¢ÕV×JßÜÞÃßçMÞZ.

ÈÜïÉÞÀ¢ çµÞ_³VÁßçÈxVÎÞøÞÏ 10,000 ¥ÇcÞɵøáæ¿Ïᢠ5,000 dÉÇÞÈÇcÞɵøáæ¿ÏᢠçÈÄãÄbJßW ¯Ýá ÜfJßÜÇßµ¢ ÕßÆcÞVÅßµZ ÎÈTßçÜxßÏ ¨ ØíçÈÙÉiÄß ®HÎx ¦{áµ{ßW ØíçÈÙÕᢠ¦VdÆÄÏᢠÈßù‚á. ÈÞ¿ßæÈ ÈÏßAáKÕVAᢠÎÞÄãµÏÞÕá¢ÕßÇ¢ ²çGæù ØÞÎâÙßµÉiÄßµZ µáGßµZ ¯æx¿áJá È¿Jß. dÉ{ÏÆáøßÄJßW ÎáBßÏ ©JøÞ¶mßÈá ØÙÞÏæÎJßAáÕÞX ²øá øâÉÏáÎÞÏß ³çøÞ ÕßÆcÞVÅßÏᢠÕßÆcÞÜÏB{ßW ®JßÏçMÞZ ÉJá Üf¢ øâÉ ²xÆßÕØ¢æµÞIá ØÎÞÙøßAÞÈÞÏß.

ÈNáæ¿ æÉÞçKÞÃæJ ÕßÆcÞVÅßµZ 'ÈzçÏÞÃ"ÎÞAß. ÉáØíĵÉÞÀBZAMáù¢ ÈÞ¿ßæa ÙãÆÏÕÝßµ{ßÜâæ¿ ØFøß‚ ÕßÆcÞVÅßµZ æÉÞÄáØíÅÞÉÈB{áæ¿ ÈÕàµøÃJßW ÎÈTVMß‚çÄÞæ¿ ÁßØ¢ÌùßæÜ 'dµßØíÎØí dËIí" ¦ç¸Þ×¢ ÈÞ¿ßæa ÎÈTá æÄÞ¿áKÄÞÏß. ªV¼Ø¢øfâ, ¼àÕµÞøáÃc¢, ÙøßÄÕWAøâ, ÎÞÜßÈcÈßVÎÞV¼È¢, ÍÕÈÈßVÎÞâ, ÉÀÈØÙÞÏ¢, µìYØÜß¹í, ÜÙøß Õßøái dɺÞøâ ®KßBæÈ dÖçiÏÎÞÏ dÉÕVJÈBZ ÈÕàÈÎÞÏ ÎÞÄãµµ{ßÜâæ¿ µáGßµZ ÈÞ¿ßÈá ÉøߺÏæM¿áJß.

¨ ÎáçKxJßÈí ®ÜïÞ ÉßLáÃÏáçεßÏ ¥ÇcÞɵ, øfÞµVÄã Ø¢¸¿Èµç{޿ᢠØKidÉØíÅÞÈBç{޿ᢠÙãÆÏÉâVÕ¢ Èwß ÉùÏáKá. ¨ µâGÞÏíÎÏßW ÈßB{áæ¿ ÉCÞ{ßJ¢ §ÈßÏáÎáIÞÕâ.

ÉáÄßÏ ¥ÇcÏÈÕV×JßW ÈÜïÉÞÀ¢ ÉáÄßÏ ÆâøB{ßçÜAá dÉçÕÖßAáçOÞZ Ø¢ØíÅÞÈæJ Îßµ‚ ÙøßÄ , ¼ÜØìÙãÆ ÕßÆcÞÜÏJßÈáU ÉÜÄáUß ÉáøØíµÞø¢ ©ZæMæ¿ 25 Üf¢ øâÉÏáæ¿ ØNÞÈB{ÞÃí ¯VæM¿áJßÏßøßAáKÄí. ÉßKßG ÕV×¢ ¼ßÜïÞÄÜJßW ²KÞÎæÄJßÏ 14 ÕßÆcÞÜÏB{áæ¿ ÈzÏÞVK dÉÕVJÈBZ ¨ ææµÉáØíĵJßÜáIí; çÕùßG ÕÝßçÏ ØFøß‚ ¯ÄÞÈᢠÕßÆcÞÜÏBæ{ ÉøߺÏæM¿áJáKáÎáIí. ¨ dÉÕVJÈBZ ÈßBZAá ÕÝßµÞGßÏÞÕÞ¢. ¥ÄßÈáÎMáù¢ ÉáÄáÎÏÞVK, ÎÈá×cØíçÈÙÉøÎÞÏ ÉiÄßµZ ¦Õß×íµøß‚í ÎáçKÞGáçÉÞµÞÈÞÕæGæÏKá ØíçÈÙÉâVÕ¢ ¦Ö¢ØßAáKá.

dÉÄàfçÏÞæ¿,

 

ÎÞNX ÎÞÄcá,
ºàËí ®ÁßxV


© Copyright 2013 Manoramaonline. All rights reserved.