ÈÜïÉÞÀBZ §ÈßÏáÎáIÞÕæG

ÎNâGß

µÞøáÃcJßæa ©ùÕÏÞÃí §ì µáEáÎÈTáµ{ßW ÈßùÏáKÄí. §ÕV ÈWµáK ³çøÞ æÕUßJáGßÜᢠÄß{BáKÄá ÈzÏáæ¿ ÈÜïÉÞÀ¢. ©JøÞ~mßæÜ ÆáøßÄÌÞÇßÄVAÞÏß ÈNáæ¿ µáøáKáµZ ØbøâÉßAáKÄá æÕùᢠآÍÞÕÈÏÜï. ÆáøLJßW ®ÜïÞ¢ È×í¿æMGÕøáæ¿ çÕÆÈÏßW ÉCáçºVKá µáGßµZ æÉÞÝßAáK ²øßxáµHàV. µ{CÎßÜïÞJ, µÞÉ¿c¢ æÄÞGá ÄàIÞJ ¨ ÉøßdÖÎæJçÏÞVJí ÈÎáAí ¥ÍßÎÞÈßAÞ¢.
('©JøÞ~mßÈí ²øá øâÉ" ÉiÄßÏáæ¿ Ø¢ØíÅÞÈÄÜ ©Æí¸Þ¿Èº¿BßW ÎNâGß ÉùEÄí)

çÎÞÙXÜÞW 

æµÞ¿áAáµ ®K ÕÞAßÜáU Èz ÈNáæ¿ µáGßµZ µIᢠçµGᢠ¥ùßÏâ. ®LᢠÕßGáæµÞ¿áAÞÈáæUÞøá ÎÈTí µáGßµZAí ©I޵â. ÉIí ¥ÄáIÞÏßøáKá. §çMÞZ æºùßæÏÞøá µ{ßMÞG¢çÉÞÜᢠÉCáÕÏíAÞX ÉÀßMßAÞæÄ ÈÞ¢ µáGßµæ{ Õ{VJáKá. ɵáJá ÈWµáKÄßæÜ ÈzÏíAí ÈÜïÉÞÀ¢ÕÝß ÈNáæ¿ µáGßµZ ÉáÄßæÏÞøá Îá~¢ ÈWµß.
( ³ÃAÞÜJí 'ÈzçÏÞâ" ÉøßÉÞ¿ßÏßÜâæ¿ çµø{JßæÜ ÕßÆcÞVÅßµZ Øã×í¿ß‚ ÕßØíÎÏ¢ Äá{áOáK ØíçÈÙdÉÕãJßµæ{Aáùß‚í çÎÞÙXÜÞW µáùß‚Äí)

Øáçø×í ç·ÞÉß

µáEáÎÈTáµ{ßæÜ ÈzÏᢠ¥Õøáæ¿ dÉÕVJÈB{ßæÜ ©WØÞÙÕᢠ©ùMá ÈWµáKÄá çÖÞÍÈÎÞÏ ÍÞÕßÍÞøÄÎÞÃí. æÕùáæÄ Éâ Éßøß‚á Èz 溇áKÄßÈá ɵø¢ ØbL¢ ¥ÇbÞÈ¢ µâ¿ß çºVJí, ÎÈTá æµÞIÞÃí ÈNáæ¿ µáGßµZ ȈÉÞÀBZ ÄàVAáKÄí. ȈÉÞÀ¢ dÉÕVJÈBZAí ®ˆÞ ÉßLáÃÏá¢.
(ȈÉÞÀ¢ d·ÞXÁí ËßÈÞæÜÏßæÜ Îá~cÞÄßÅßÏÞÏßøáK Øáçø×íç·ÞÉß ØNÞÈÕßÄøú¿BßW ÉùEÄí)


© Copyright 2013 Manoramaonline. All rights reserved.