ഡെവലപ്മെന്റൽ സയൻസ്

സിവിൽ സർവീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്കു േയാജിച്ച േകാഴ്സാണിത്. എൻജിഒകൾ, റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ േമഖലകളിലും തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഡവലപ്മെന്റൽ സയൻസിനു പ്രസക്തിയേറെയാണ്. കൃഷി, അനുബന്ധ മേഖല, ആരോഗ്യം, സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം, പാരിസ്ഥിതികം, ചെറുകിട വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്കാണു ഡവലപ്മെന്റൽ സയൻസ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡവലപ്മെന്റൽ സയൻസിൽ ബിരുദം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഗവേഷണത്തിനും ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ട്.

WHO, UNCTAD, World Bank അടക്കം നിരവധി വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഡവലപ്മെന്റൽ സയൻസിൽ ഗവേഷണത്തിന് ഫെല്ലോഷിപ്പ് നൽകിവരുന്നു. മുംെെബയിലെ ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, െഎ.െഎ.ടി. ചെന്നൈ, െബംഗളൂരുവിലെ അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാല, അമൃത സർവകലാശാല, െജയിൻ സ്കൂൾ, താപ്പർ സർവകലാശാല, െെമസൂർ, ബാംഗ്ലൂർ സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഡവലപ്മെന്റൽ സയൻസിൽ കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷനൽ ഒാപൻ യൂനിേവഴ്സിറ്റിയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സ് നടത്തിവരുന്നു.