ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടർ

ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് ലോകമെങ്ങും ഉണ്ടാവുന്നത്. വ്യവസായ മേഖലയിലെ വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 2.6 ശതമാനമാണെങ്കിൽ സേവന മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 10.3 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ മാനേജർ, ഫ്രണ്ട് ഒാഫിസ് മാനേജർ, ഹൗസ് കീപ്പിങ് മാനേജർ, ഷെഫ് തുടങ്ങിയവയും ടൂറിസം രംഗത്തു റിസർവേഷനും ടിക്കറ്റിങ്ങും ഒാപ്പറേഷൻ മാേനജ്മെന്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്.

നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഒാഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജി (NHMCT) നടത്തുന്ന ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം (JEE) ആണ് ഈ മേഖലയിലെ പഠനത്തിനായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ. ബി എസ്‌സി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ടൽ മാേനജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതോളം കോഴ്സുകൾ അമ്പതിലധികം ദേശീയസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം നടത്താനുള്ള എൻട്രൻസാണ് NCHMC JEE. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാേനജ്മെന്റിൽ ബിരുദവും രാജ്യാന്തര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്ലോമയും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഡിഗ്രിയും മറ്റും പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് ക്യാംപസുകളുള്ള IIHM (International Institute of Hotel Management) നടത്തുന്ന eCHAT എൻട്രൻസും മറ്റനേകം സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴിയും പഠനം തുടങ്ങാം.