മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ

ഐടിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂ മീഡിയ ആൻഡ് റിസർച്ചിന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസക്തിയേറുന്നതോടെ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തു മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലിസത്തിനു തൊഴിൽ സാധ്യതയേറെയാണ്. പത്രം, ടിവി, ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ, അഡ്വർടൈസിങ് മേഖലകളിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രിന്റ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, വെബ് ജേണലിസം, ന്യൂ മീഡിയ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്നിവ മാധ്യമരംഗത്ത് സാധ്യതകളുള്ള സ്പെഷലൈസേഷൻ മേഖലകളാണ്. പ്ലസ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ജേണലിസം ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് പഠിക്കാം. ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കു പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും പഠിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ന്യൂഡൽഹി, ഏഷ്യൻ കോളജ് ഓഫ് ജേണലിസം ചെന്നൈ, മനോരമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (MASCOM) കോട്ടയം, സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജേണലിസം കേരള സർവകലാശാല തിരുവനന്തപുരം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല, മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ മണിപ്പാൽ, കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി (പ്രസ്സ് അക്കാദമി, കൊച്ചി) എന്നിവ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.