ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്

ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സിൽ ഡയറ്റീഷൻ, ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്, യോഗ കോഴ്സുകൾക്കു സാധ്യതയേറെയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തലത്തിൽ യോഗ അധ്യാപകരുടെ നിരവധി ഒഴിവുകളാണു വരാനിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 21–ന് രാജ്യാന്തര യോഗ ദിനം ആചരിച്ചതോടെ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര തലത്തിലുള്ള യോഗ, ഡയറ്റീഷൻ, ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് കോഴ്സുകൾക്ക് സാധ്യതയേറെയുണ്ട്. ഇതിനായി പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്കായി റെഗുലർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളും ബിരുദധാരികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്. മാനസ ഗംഗോത്രിയിൽ (മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി) റെഗുലർ കോഴ്സുകളും ഭാരതിയാർ, അണ്ണാമലൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്.