അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രാഥമിക തൊഴിൽ മേഖലയാണു കാർഷിക രംഗം. കൃഷി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സായി മാറുമ്പോൾ അഗ്രി ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് പ്രസക്തിയേറുന്നു. രാജ്യത്ത് ഈ രംഗത്ത് തൊഴിൽ സാധ്യതകളേറെയുണ്ട്. ബാങ്ക്, കാർഷികോൽപന്ന വിപണന രംഗം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ, ക്ഷീര വ്യവസായ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് (IRMA) ആനന്ദ് ഗുജറാത്ത്, നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്ടൻഷൻ മാനേജ്മെന്റ് (MANAGE) ഹൈദരാബാദ് (www.manage.gov.in), കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വെള്ളാനിക്കര തൃശൂർ (www.kau.edu), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (അഹമ്മദാബാദ്, കോഴിക്കോട്, ബംഗളൂരു) ഇവ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.