ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ ബിടെക്

ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ നിർമാണം, സംസ്കരണം, കയറ്റുമതി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയവയിൽ മികവ് നൽകുന്ന കോഴ്സാണു ഭക്ഷ്യസംസ്കരണത്തിലുള്ള ബിടെക്. ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു ഫൂഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളായി ജോലി ലഭിക്കും. ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ വൻ വളർച്ച നേരിടുന്നതിനാൽ ഈ രംഗത്തു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ദിനം തോറും വർധിക്കുകയാണ്.

ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, തൊഴിൽ സംരംഭകത്വം, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരിയാനയിലെ National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) ൽ ബിടെക്, എംടെക്, പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. പ്ലസ്ടു 50% മാർക്കോടെ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് നാലു വർഷ ബിടെക്കിന് അപേക്ഷിക്കാം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ലഭിക്കും. വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ചാലക്കുടിക്കടുത്തു തുമ്പുർമുഴിയിൽ ഫൂഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് ഉണ്ട്.