MEET OUR JURY MEMBERS
çÁÞ.®.Éß. çÄÞÎØí
D ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ¥ÁbÞXØíÁí æØaV çËÞV ®XÕçÏÞYæÎaW ØíxÁàØí ¦XÁí ØØíxÏßÈÌßZ ÁÕÜÉíæÎaí ÁÏùµí¿V
D ØíµâZ ³Ëí ®XÕçÏÞYæÎaW ØÏXØí ÎáX ÁÏùµí¿V
D Ø¢ØíÅÞÈ ÎÜßÈàµøà ÈßÏdLà çÌÞVÁí ¥¢·¢, çµø{ ØáçÕÞ{¼ßAW æØÞææØxß dÉØßÁaí, çd¿ÞMßAW §XØíxßxcâGí ³Ëí ®çAÞ{¼ßAW ØÏXØßæa ÁÏùµí¿V Äá¿BßÏ ÉÆÕßµ{ßW çØÕÈÎÈá×íÀß‚ßGáIí.
². Ù-Îà-Æ-Üß-

D ÎÜMáù¢ ÎâVAÈÞ¿í Øíµâ{ßæÜ ÙÏV æØAXÁùß ¥ÇcÞɵX
D dËIíØí ²ÞËí çÈ‚V ÉøßØíÅßÄß Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ æºÏVÎÞX
D ÎÜÌÞV ÈÞ‚áùW ÙßØíxùß æØÞææØxß ¥¢·¢
D ºÞÜßÏÞV Ø¢øfà ØÎßÄß dÉÕVJµX
dÉ-Ë. ®.æ¼. dËÞX-Øß-Øí ç¼Þ-Ø-Ëí

D É-øß-ØíÅß-Äß- dÉ-ÕV-J-µX, ®-Ýá-Já-µÞ-øX-
D ¼-Lá-ÖÞ-ØídÄ- Õ-µá-Mí ÎáX- Ä-Ü-ÕX.
D ÍÞ-ø-Äí ÎÞ-Ä- çµÞ-{-¼í, Äã-AÞ-A-ø, æµÞ-‚ß-