• മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മനോരമ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ജോവി എം.തേവര, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി.ദത്തൻ, അസെറ്റ്ഹോംസ് എംഡി: വി.സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സമീപം.

  ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 വെബ് സൈറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി.ദത്തൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. മനോരമ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ജോവി എം.തേവര, അസെറ്റ്ഹോംസ് എംഡി: വി.സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സമീപം.

  ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 വെബ് സൈറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി.ദത്തൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

  ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

 • മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ–3 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

മനോരമ ഓൺലൈൻ– അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ്; മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ കണ്ടെത്താനായി മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും...

ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡിലെ താരങ്ങളായവർ

കേരളത്തിലെ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുള്ള മനോരമ ഓൺലൈൻ – അസറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം സീസൺ–2...

എന്താണ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ്?

കേരളത്തിലെ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ കണ്ടെത്താനായി മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും സംയുക്തമായി...

Video
അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ്; മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ
അസറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൻ 3ന് തുടക്കം
അസറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൻ 3 മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ ദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
© Copyright 2018 Manoramaonline. All rights reserved.