പാട്ടിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യൂ, സമ്മാനം നേടൂ
  • മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നParachute Advansed Menഹെയർ ക്രീമിന്റെ പരസ്യ ഗാനത്തിന്റെ താളത്തിനൊപ്പമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ടിക്ടോക്ക് വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്.TikTokചെയ്യാൻ ഇവിടെClickചെയ്യുക.
  • മൽസരത്തിനു വിഡിയോ അയയ്ക്കുമ്പോൾ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ വിഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമൂഹമാധ്യമത്തിന്റെ ലിങ്ക് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.
  • മൽസരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന വിഡിയോകളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ്.
  • തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച പത്ത് വിഡിയോകൾ രണ്ടാം ഘട്ടം ഒാൺലൈൻ വോട്ടിങ്ങിനായിട്ടായിരിക്കും വിജയികളെ കണ്ടെത്തുക.
  • വിജയികൾക്ക്Parachute Advansed Menഹെയർ ക്രീമിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഹാംപറുകളാണ് സമ്മാനം.
  • മൽസരത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും വിവരങ്ങൾ മനോരമ ഒാൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
  • മൽസരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ മനോരമ ഒാൺലൈൻ പരസ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും.
  • വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മൽസര ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും മലയാള മനോരമ കമ്പനിക്കു പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും.
Name : *
Mobile Number : *
Verify
Validate OTP
TikTok Url*
Submit
Reset
© COPYRIGHT 2020 MANORAMA ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.