കേരളത്തിലെ ആദ്യ OTT റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ The Next Top Anchor ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥിക്കായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 12.
Bincy Mol
Vipin
Habil
Aparna Aneesh K
Sooraj Krishna
Agna Biju
Sasna Sundar
Megha
Krishna Priya
Amy
Criss Lawrence
Anjana
Ezah Elizebeth
Sivajith
Akshay Suresh
Amna Arif
Jomy Josy
Darsha Manoj
Hiranmay PM
Ken Shery
Please Select any option
acroll-top
×
×