കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് റൺ കേരള റൺ, ദേശീയ ഗെയിംസ്, മസ്കോട്ട് അമ്മു, റൺ കേരള റൺ ബാനർ എന്നീ ലോഗോകൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം. ലോഗോകളുടെ പ്രിന്റെടുത്ത് ബാനറുകളിലോ ബനിയനുകളിലോ ബലൂണിലോ തൊപ്പിയിലോ ട്രൗസറിലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം.

Pledge and Slogan

റൺ കേരള റൺ ലോഗോ

ദേശീയ ഗെയിംസ് ലോഗോ

മാസ്കോട്ട് അമ്മു

റൺ കേരള റൺ ബാനർ

ബാനർ 12 x 3

ലോഗോ ഫോർ ക്യാപ്പ്

ഫ്ളാഗ് ഡിസൈൻ

ബാനർ 8 x 3

Event Script