റൺ കേരള റൺ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടയോട്ടത്തിന് ഇനി ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം.