വില കുറയുന്നവ

 • സോളർ പാനലുകൾ, വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ

 • ഓൺലൈൻ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്

 • പ്രകൃതിവാതകം, ബയോഗ്യാസ് ഉപകരണങ്ങൾ

 • പിഒഎസ് മെഷീനുകൾ

 • പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്

വില കൂടുന്നവ

 • സിഗാർ, സിഗരറ്റ്, പാൻമസാല, ബീഡി

 • എൽഇഡി, ബൾബ്

 • ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സംസ്കരിച്ച കശുവണ്ടി

 • മൊബൈൽ ഫോൺ

 • അലൂമിനിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍, വെള്ളി കോയിനുകൾ

വാർത്തകൾ

കാർഷിക രംഗം

 • 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക വായ്പ നൽകും

 • കൂടുതൽ കാർഷിക ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കും

 • വിള ഇൻഷുറൻസിന് 9000 കോടി രൂപ

 • നൂറു തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകും

 • ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ട്; 8000 കോടി വകയിരുത്തി

 • ജലസേചനത്തിന് പ്രത്യേക നബാർഡ് ഫണ്ട്

ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക്

 • 50,000 ഗ്രാമങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യരഹിതമാക്കും

 • 2019തോടുകൂടി ദരിദ്രർക്കായി ഒരു കോടി വീടുകൾ

 • തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കായി 48,000 കോടി രൂപ; ഈ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കിയ ജിയോ–ടാഗിങ് ഏറെ ഫലപ്രദം.

 • തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കുളങ്ങൾ

 • തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം 55% വർധിച്ചു

 • 2018 മേയ് മാസത്തോടെ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കും

 • ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം

യുവജനതയ്ക്ക്

 • വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി

 • ഓൺലൈൻവഴി മികച്ച അധ്യാപകരെ നൽകി വിർച്വൽ കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിക്കും

 • പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ഏകീകൃത സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി ഏക അധികാര കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരും

 • രാജ്യമെങ്ങും രാജ്യാന്തര രീതിയിലുള്ള നൂറോളം നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

 • ലെതർ, ഫൂട്‌വെയർ വ്യവസായത്തില്‍ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി

 • ടൂറിസവും തൊഴിലും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനായി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ 2.0 ആരംഭിക്കും

ന്യൂനപക്ഷ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി

 • മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിനായി 500 കോടി രൂപ

 • പട്ടിക ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞവർഷത്തേതിനേക്കാൾ 35% അധിക തുക വകയിരുത്തി

 • പട്ടിക വർഗക്കാർക്കുള്ള വിഹിതം 31,920 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി

 • ന്യൂനപക്ഷകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം 4,195 കോടി രൂപയാക്കി

ആരോഗ്യ മേഖല

 • ഗർഭിണികൾക്ക് 6000 രൂപാവീതം

 • വിവിധ രോഗങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കാൻ കർമപദ്ധതി

 • ജാർഖണ്ഡിനും ഗുജറാത്തിനും എയിംസ്

 • മരുന്നുകൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക്

 • ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 5000 പിജി സീറ്റുകൾ കൂടി

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

 • റെയിൽ, റോഡ്, കപ്പൽ ഗതാഗത വിഭാഗത്തിനായി 2,41,387 കോടി രൂപ

 • തീരമേഖലയിലെ 2000 കിലോമീറ്റർ റോഡ് വികസിപ്പിക്കും

 • ടയർ 2 നഗരത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിമാനത്താവളങ്ങൾ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസിപ്പിക്കും

 • സോളർ പാർക്ക് വികസനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പാക്കും

 • ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്ന നിർമാണത്തിന്റെ ആഗോള ഹബ് ആയി ഇന്ത്യയെ മാറ്റും. ഇതിനായി 754 കോടി വകയിരുത്തി

 • അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പദ്ധതി പുറത്തിറക്കും

ആദായ നികുതി

 • ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് 2.5 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ 5% മാത്രം നികുതി

 • 50 ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി വരെ തുകയ്ക്ക് 10% സർചാർജ്

 • അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ആദായ നികുതി റിട്ടേണിന് ഒരു പേജ് അപേക്ഷ മാത്രം

 • ആദ്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കില്ല

 • അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് 20 ശതമാനം നികുതി

റെയിൽ ബജറ്റ്: പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

 • റെയിൽ ഗതാഗതത്തിനായി ബജറ്റിൽ 1,31,000 കോടി രൂപ; സർക്കാർ വിഹിതം 55,000 കോടി

 • യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി രാഷ്ട്രീയ റെയിൽ സംരക്ഷ കോശ് – ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

 • 2020തോടുകൂടി ആളില്ലാ ലെവൽക്രോസുകൾ ഇല്ലാതാകും

 • ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 3,500 കിലോമീറ്റർ പാത കമ്മിഷൻ ചെയ്യും

 • 500 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ‌ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സൗഹൃദ സ്റ്റേഷനുകളാക്കും.

 • 7000 സ്റ്റേഷനുകൾ സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും

 • എസ്എംഎസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലീൻ മൈ കോച്ച് സേവനം ആരംഭിക്കും

 • കോച്ച് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏക ജാലക സംവിധാനം – കോച്ച് മിത്ര

 • എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ബയോ ടോയ്‌ലെറ്റ് 2019ന് അകം

 • പുതിയ മെട്രോ റയിൽ നയം നടപ്പാക്കും

 • ഐആർസിടിസി പോലുള്ള റെയിൽവേ പിഎസ്‌ഇകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും

 • ഒൻപതു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് റെയിൽവേ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ. ഇത്തരത്തിൽ 70 പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 • 25 സ്റ്റേഷനുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം.

 • നഷ്ടപ്പെട്ട ചരക്ക് ഗതാഗതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി എൻഡ് ടു എൻഡ് സർവീസ്

 • പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാലിന്യം സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ ഈ വർഷം നിലവിൽ വരും

 • തീർഥാടനത്തിനും ടൂറിസത്തിനും പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ

 • ഐആർടിസി ബുക്കിങ്ങിന് സർവീസ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കി

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഫണ്ടിന് സുതാര്യത

 • രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് പണം പിരിക്കുവാന്‍ ഇനി കര്‍ശന നിയന്ത്രണം

 • ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി 2000 രൂപ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ

 • രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കായോ ഡിജിറ്റൽ പെയ്മെന്റ് വഴിയോ നല്‍കാം

 • രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൃത്യമായി നൽകണം

ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ

 • മൂന്നു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ക്യാഷ് ആയി നൽകില്ല

 • ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകള്‍ക്കായി 20 ലക്ഷം പിഒഎസ് മെഷീനുകൾ

 • ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി

 • വ്യാപാരികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വിനിമയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും

 • 1.25 കോടി ജനങ്ങൾ ഭീം ആപ്പ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു

 • ആധാർ പേ ഉടൻ കൊണ്ടുവരും

 • 2500 കോടി ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ ലക്ഷ്യം

 • ബാങ്കുകൾ വഴി 10 ലക്ഷം പിഒഎസ് മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്യും

പൊതുസേവനം

 • സേവനങ്ങൾക്കും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾക്കുമായി സർക്കാർ ഇ – മാർക്കറ്റ്

 • ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും

 • സൈനികർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനു പ്രത്യേകം സംവിധാനം

 • പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ പെൻഷൻ വിതരണം ഓൺലൈൻ വഴി

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ്

 • ഒന്നരലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌

 • ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യത്തിന് ഭാരത് നെറ്റ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കാന്‍ 10000 കോടി വകയിരുത്തി

 • 63000 പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനകം കംപ്യൂട്ടർവത്കരിക്കും

ഇനി എല്ലാം ആധാർ വഴി

 • ആധാർ പെയ്മെന്റ് ഉടൻ വരും

 • വ്യാപാരികൾക്കായി ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ വിനിമയ സംവിധാനം കൊണ്ടു വരും

 • 2020 ഓടെ 20 ലക്ഷം ആധാർ അധിഷ്ഠിത സ്വൈപ്പിങ് മെഷീനുകൾ വരും

 • മുതിർന്നവർക്ക് ആധാർ അടിസ്ഥാനത്തതിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകും

ധനകാര്യ മേഖല

 • ഫോറിന്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചുവിട്ടു

 • നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് (ഇ-നാം) വഴി കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആദായകരമായ വില ഉറപ്പാക്കും

 • ഐആർസിടിസി, ഐആർകോണും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും

 • പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പദ്ധതിക്ക് 2.44 ലക്ഷം കോടി രൂപ

വാർത്തകൾ