മനോരമ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ 2017 - രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടിങ്

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കായികതാരത്തിനു മലയാള മനോരമയും സാന്റാ മോണിക്കയും ചേർന്നു നൽകുന്ന പുരസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് വായനക്കാർ ആണു പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയാണു പുരസ്കാരത്തുക. സമ്മാനത്തുകയുടെ വലുപ്പത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക പുരസ്കാരം.

∙ എസ്എംഎസ്, ഓൺലൈൻ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ രണ്ടു ഘട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്ന താരത്തിനു മനോരമ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ – 2017 പുരസ്കാരവും മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും സമ്മാനം.

∙ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്കു ട്രോഫിയും യഥാക്രമം രണ്ടു ലക്ഷവും ഒരു ലക്ഷവും വീതം.

∙ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 10 വായനക്കാർക്കു 10,000 രൂപ വീതം സമ്മാനം