• ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആലുവായുടെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

 • ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്: പ്രളയത്തിൽപെട്ട ജനങ്ങളെ ലോറിയിൽ ആലുവ തോട്ടയ്ക്കാട്ടുകര ജംക്‌ഷനിലേക്കു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

 • കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മുട്ടം യാർഡ് പൂർണമായി മുങ്ങിയ നിലയിൽ. ചിത്രം: മനോരമ

 • ആലുവ തോട്ടയ്ക്കാട്ട‌ുകര ജംക്‌ഷൻ പൂർണമായി മുങ്ങിയ നിലയിൽ.

 • ആലുവ മാർത്താണ്ഡവർമ പാലം മുട്ടി ഒഴുകുന്ന പെരിയാർ.

 • ആലുവ കാരോത്തുകുഴി ആശുപത്രിയുടെ തെക്കുവശത്തെ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട്.

 • ആലുവ എടയപ്പുറത്തു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ വീടുകളിലൊന്ന്.

 • ആലുവ കമ്പനിപ്പടിയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വയോധികനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

 • ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവ് മെട്രോസ്റ്റേഷന് സമീ പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ബോട്ടും വഞ്ചിയും ഇറക്കുന്നു

 • ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവ് മെട്രോസ്റ്റേഷന് സമീ പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ബോട്ടും വഞ്ചിയും ഇറക്കുന്നു

 • ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവ് മെട്രോസ്റ്റേഷന് സമീ പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ബോട്ടും വഞ്ചിയും ഇറക്കുന്നു

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

 • കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ