• കൊന്നക്കാടിനടുത്ത് ചെരുമ്പക്കോട് ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം മരം വീണു തകർന്ന നിലയിൽ.

  • പൂടംകല്ല് ചേറ്റ്കല്ലിലെ രാധയുടെ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണ നിലയിൽ.