• മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞ് പാലാ നഗരം വെള്ളത്തിലായ കാഴ്ച. റോബിൻ ജോസ് പകർത്തിയ ഹെലിക്യാമറ ദൃശ്യം.

  • പാലാ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാന്റിനു സമീപത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

  • പാലാ ടൗണിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ.

  • പാലാ ടൗണിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ

  • പാലാ ടൗണിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ

  • പാലാ ടൗണിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ

  • പാലാ ടൗണിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ