ചൈനയിൽ 2019 നവംബറിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം? കോവിഡ് ‌–19ൽ അറിവൊന്നു പരിശോധിച്ചാലോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമോയെന്നു നോക്കൂ...
Question of 10
Congratulations
Play Again
കോവിഡ് –19 ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത് പ്രയോജനകരമായ ചില ലിങ്കുകൾ ചുവടെ:
Copyright 2020 Manoramaonline. All rights reserved.