ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കൊല്ലത്ത്

മലയാള മനോരമ–ഐബിഎസ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 8 ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ 9, 10 തീയതികളിൽ കൊല്ലം യൂനുസ് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കും...

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ (കോളജ് തലം)

സിലക‌ടീവ് ടീ ലീഫ് ഹാർവെസ്റ്റർ - മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, കോതമംഗലം. 02. കേര ഓട്ടമേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്...

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ (സ്കൂൾ തലം)

കിഡ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ പേരന്റ്സ് - സിഎംഐ ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂൾ, ഇരിട്ടി, കണ്ണൂർ. 02. ഓട്ടമാറ്റിക് ഫയർ എക്സ്റ്റിം...

ശാസ്ത്രച്ചിറകിൽ ഭാവന!

മനോരമ –ഐബിഎസ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 08ൽ സ്കൂൾ, കോളജ് തലങ്ങളിലായി അയച്ചുകിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രോജക്ടുകൾ. അവയിൽനിന്ന് അടുത്തഘട്ടത്തി...

DAILY SCHEDULE
Registration Closed
Face to Face: Will Be Updated Soon
Grand Finale : 9,10 January 2018
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ്
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 8 മലയാള മനോരമ പി ബി നമ്പർ - 26 കോട്ടയം - 686001
© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....