കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരഫലം പ്രവചിക്കൂ, സമ്മാനം നേടൂ...
ഐഎസ്എൽ ആവേശം വായനക്കാരിലെത്തിക്കാൻ മനോരമ ഓൺലൈൻ ഹോണ്ടയുമായി ചേർന്ന് പ്രവചന മത്സരം ഒരുക്കുന്നു. കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മത്സരം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയുത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓരോ മത്സരത്തിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് സമ്മാനം. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുവരെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
Terms & Conditions
  • Participant shall ensure that the entry submitted does not contain anything which is unlawful, offensive, inaccurate, misleading, abusive, pornographic, sexually explicit, violent, dangerous, harassing, libelous, blasphemous, defamatory, obscene, hateful, racially or ethically objectionable, disparaging or against public order/morality/decency.
  • Manorama Online is not responsible for (i) any incorrect details provided by the participant and/or delay in receipt of communication and/or non-receipt of communication for any reason whatsoever, (ii) any charges, levies, costs if incurred by the participants to participate in this activity, (iii) any loss of data due to server issues and other technical faults that may occur during real time monitoring of the submission of entries, (iv) errors, omissions, interruptions, deletions, defects, delays in operation or transmission, theft, destruction, unauthorized access or alteration by participant or third party etc,. Manorama Online reserves the right to disqualify any person tampering with the entry process or the operation of the activity or otherwise violating these Terms and Conditions.
© COPYRIGHT 2020 MANORAMA ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.