dÄßçÕÃß Ø¢·ÎÎÞµæG ÕßÆcÞÜÏ¢

çÁÞ. ¥ÜµíØÞIV ç¼AÌí
¥Áß. Áß¼ßÉß, ¼ÏßW

¥WÉÞÙÞø¢, ¼àVÃÕØídÄ¢, µÞµÆã×í¿ß, ̵ÇcÞÈ¢, ÖbÞÈÈßdÆ _ Ȉ ÕßÆcÞV@ßAá ÉâVÕßµV ÈWµßÏ ÕßçÖ× çÏÞ·cĵZ §ÕÏÞÃí. ©ùAJßÜᢠ¦ÙÞøJßÜᢠÉÀÈøàÄßÏßÜᢠºßÜ ÖÞØídÄÄÄbBZ ɵVJßÏÞW ÕßÆcÞVÅßÏáæ¿ ÎßµÕá ÕVÇßAáæÎKÄí ¥çÎøßAÏßæÜÏᢠ¼VÎÈßÏßæÜÏᢠ·çÕ×à ØíÅÞÉÈBZ È¿JßÏ ÉÀÈBZ ÈçNÞ¿á ÉùÏáKá. ÆìVÍÞ·cµøæÎKá ÉùÏæG, §Jø¢ ÉÀÈBç{޿ᢠ©ÆÞÙøÃBç{޿ᢠÎá~¢ÄßøßEßøßAáµÏÞÃá ÈNZ. µáGßµæ{ æºÞˆá¢ çºÞùᢠæµÞ¿áJá Õ{VJÃæÎKÞÃá ÉIáUÕV ÉùÏáµ. ¥ÄÞÏÄí ¦ÙÞøJßæÈÞM¢ Ȉ ©ÉçÆÖÕᢠÈWµÃæÎKí. ØÞçøÞÉçÆֵŠÉùÏáK ÎáJÛßÎÞV ®dÄæÏdÄ ÎÙÞzÞøáæ¿ ÍÞÕß¼àÕßÄJßÈí ¥¿ßJù ÈWµß. §Kí ®dÄ ¥NÎÞV µáGßµç{Þ¿á µÅÉùÏáKá? µÅ ÉùÏÞÈÞÏß ®dÄ ÎáJÛßÎÞV çÉøAáGßµZæAÞM¢ ÄÞÎØßAáKá? µáGßµæ{ Õ{VJW ²øá ÖÞØídÄÎÞÃí. ÈKÞÏß ®BæÈ µáGßµæ{ Õ{VJáæÎKÄí ·ìøÕÎÞÏ ºV‚µZAá ÕßçÇÏÎÞÏßGáæICßÜᢠÄB{áæ¿ øàÄßµZ ÖøßæÏKá µøáÄß ¯µÉfàÏÎÞÏß ¥¿ßç‚WMßAáµÏÞÃá ÎßA ÎÞÄÞÉßÄÞA{ᢠ溇áKÄí. ØíµâZ ÄáùKá, §Èß ÎáÄW µÞVGâY µÞÃøáæÄKí ¦¼í¾ÞÉßAáK ¥ºí»Èᢠ¥NÏíAᢠµÞVGâY æÈxíÕVAßæa ºøßdÄ¢ ¥ùßÏ߈ÞÏßøßAá¢. ÉÄßÈÞÏßø¢ §¢±ß×í ÕÞAáµZ ØbÞÏJÎÞAÞÈᢠ§¢±ß×í ÍÞ×Þ Éøß¼í¾ÞÈ¢ ÕVÇßMßAáKÄßÈᢠ²ÞµíØíËÁí ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ 140 dÉËØVÎÞV ÁßèØX æºÏíÄ ÉøßÉÞ¿ßµ{ÞÃá µÞVGâY æÈxíÕVAßÜáUÄí. ¿ßÕß µÞÃâ, ÍÞ×Þ Éøß¼í¾ÞÈ¢ ÕVÇßMßAâ ®Ká ÉùÏáK ¥ºí»ÈNÎÞøÞÏßøßAâ ÈÎáAáIÞçµIÄí. µáGßµ{áæ¿ ÎáXÉÞæµ ÈNáæ¿ æºùáMµÞÜÕᢠÆÞøßdÆcÕᢠ¥Çßµ¢ ÉùçÏIÄ߈. ¥ÏWÕàGßæÜ Îß¿áAÈáÎÞÏß ÎAæ{ ÄÞøÄÎc¢ 溇øáÄí. ¥ÕX ¥ÕÈÞµæG. ®ˆÞ¢ µáGßµZ ²xÏíAá 溇æG ®KᢠµøáçÄIÄ߈. èÆÈ¢ÆßÈ è¿¢ç¿ÌßZ ¥NÏᢠØÙÞÏß‚áçÕâ. çÙÞ¢ÕVAí 溇áKÄßÜᢠÉÞÀBZ ¦ÕVJß‚á ÉÀßAáKÄßÜᢠ¥N ØÙÞÏßAæG. ÉÀßAáKÄßÈá dÉÄßËÜ¢ ÈßÖíºÏßAøáÄí. ÉÞÀ¢ ÎáÝáÕX ÉÀß‚ÞW ÎßÀÞÏß ÕÞBßJøÞ¢ ®Ká ÉùçÏIÄ߈. ÉÀÈ¢ ®KÄá æºÏíÄáÄàVçAI ®çLÞ ÍÞøß‚ ÉÃßÏÞæÃK ÇÞøà µáGßµZAáIÞAøáÄí. ¥Äí ¦ØbÞÆcµøÎÞÏß æº‡áK ²øá ¼àÕßÄøàÄßÏÞæÃK ÇÞøà µáGßAÞÜçJ µáEáÎÈTßW Øã×í¿ßAÞÈÞÃá ÎÞÄÞÉßÄÞAZ dÖÎßçAIÄí. µáGßµZAá ÎáKßW Ȉ ÎÈá×cøÞÏß æÉøáÎÞùÞX ÎÞÄÞÉßÄÞAZ dÖÎßAâ. µáGßµæ{æAÞIá µU¢ ÉùÏßMßAøáÄí. µáGßµ{áæ¿ ÎáKßW ÎÆcÉßAøáÄí ®Ká ÎÞdÄΈ, ÎÆcÉß‚í ¥Õøáæ¿ ÎáKßçÜAá ÕøÞÄßøßAÞÈᢠdÖÎßAáµ. ¦ÇáÈßµ ØÞçCÄßµÕßÆc ÉÀÈæJ µâ¿áÄW ÕßÖÞÜÎÞAáKáæICßÜᢠ§aVæÈxᢠæØWçËÞÃᢠÉÜçMÞÝᢠÕßÉøàÄ ËÜB{ÞÃí ©IÞAáKÄí. µáGßµZAá æØWçËÞY ÕÞBßÈWµáK øàÄß ÉÞç¿ ©çÉfßAâ. §aVæÈxßW ¥‰àÜ èØxáµ{ᢠ¥ÈÞÕÖc èØxáµ{ᢠç†ÞAí 溇â. ÎßA ÕàGßÜᢠµ¢ÉcâGV ©æICßÜᢠ¥Äá ÖÞØídÄàÏÎÞÏß ÉÀÈJßÈí ©ÉçÏÞ·æM¿áJáK߈ ®KÄÞÃá ØÄc¢. ØßÌß®Øí§ ØßÜÌØßæÜ ÉÞÀBZ §aùÞµí¿ßÕí ØßÁßµ{ÞÏᢠçºÞçÆcÞJøB{ÞÏᢠÜÍcÎÞÃí. µáGßÏáæ¿ ÍÞÕß øâÉæM¿áJáKÄßW ¥ÇcÞɵæa ÉCá ÕßØíÎøßAæM¿øáÄí. '·áøá çÆçÕÞ ÍÕ" ®Kᢠ'·áøá ÉßÄãØÎÞÈ¢" ®KᢠÉùÏáKÄí ¥ÄßÈÞÜÞÃí. ÕßÆcÞÜÏBZ dÄßçÕÃàØ¢·Î¢ ¦µÃæÎKá çÕÆÕcÞØX ÉùEßGáIí. ¥ÇcÞɵÈÞµáK ·¢·ÏᢠÕßÆcÞV@ßÏÞµáK ÏÎáÈÏᢠøfÞµVJÞÕÞµáK ØøØbÄßÏᢠ²JáçºøáçOÞÝÞÃá ÕßÆcÞÜÏ¢ ©IÞµáµ. ²øá µáGßÏáæ¿ ØbÍÞÕ ØÕßçÖĵZ, ¥Äá ȈÄÞÏÞÜᢠºàJÏÞÏÞÜá¢, ·áøáÕᢠÎÞÄÞÉßÄÞA{ᢠÉøØíÉø¢ èµÎÞùáµÏᢠÉøØíÉø ÉâøµB{ÞÏß dÉÕVJßAáµÏᢠçÕâ. µHáøáGßÏᢠºâøW ºáÝxßÏáΈ, ¥ùßÕßæa ÎÙÞdÉÕÞÙÎÞÏßGÞÃí ¥ÇcÞɵX ÕßÆcÞV@ßÏáæ¿ ÎÈTßW dÉçÕÖßçAIÄí. ÉÀßMßAáK Õß×ÏBZ ¦ÝJßW ÉÀß‚á æÉÜßAY Éfß æº‡áKÄáçÉÞæÜ ºÕ‚ø‚í, ɵáÄß ÆÙßMß‚ÞÏßøßAâ µáGßµZAá èµÎÞçùIÄí. ®ˆÞ µáGßµ{áæ¿ÏᢠÎÈTßW µáxÕÞØÈÏáIí. ²øá µáxÕÞ{ßÏᢠ²øá ØÈcÞØßÏᢠµáGßÏáæ¿ ÎÈTßW ²{ß‚áµß¿AáKá. µáxÕÞ{ßæÏ ¥ÎV‚æºÏíÄí ÈzæÏ ÉáùJáæµÞIá ÕKÞçÜ ©JÎÈÞÏ ÎÈá×cÈáIÞÕáµÏáUâ. ÎÞÄÞÉßÄÞAZæAÞM¢ ¥ÇcÞɵVAᢠ§ÄßW ÕÜßÏ ÉCáÕÙßAÞÈáIí. ÈßÄcØÄcBZ ®Ká ÉùÏáK µÞøcBZ µÅÏÞÏᢠµÞøcÎÞÏᢠµáGßµ{áæ¿ ÎÈTßW æºùáMµÞÜçJ ®JßAâ. ÈzÄßzµ{áæ¿ ¥ÄßVçÕÜßµZ ¯æÄKá µáGßAÞÜçJ ¥ÕV ÎÈTßÜÞAâ. ÜfcçÌÞÇ¢, ÄÏÞæù¿áMí, µÀßÈÞÇbÞÈ¢ 溇ÞÈáU µÝßÕí, ¨ÖbøÞÇàÈ¢ ®Kà ÈÞÜá µÞøcB{áæICßW µáGßµZ Õß¼ÏÉÅJßæÜJᢠ®KáùMí. ¥ÄßÈáU ØÞÙºøcB{ᢠØìµøcB{ᢠ©IÞAßæAÞ¿áAáK ØÙÏÞdÄßµøÞÏßøßAâ ¥ÇcÞɵÈᢠÎÞÄÞÉßÄÞA{á¢.


dÄßçÕÃß Ø¢·ÎÎÞµæG ÕßÆcÞÜÏ¢
çÁÞ. ¥ÜµíØÞIV ç¼AÌí

µáGßµæ{ æµÞIá 'ØßÎaí ºÞAí" ºáÎMßAçÃÞ?
çÁÞ. ®Øí. Ø‚ßÆÞÈw µNJí

¦ø޵â ¥ÇcÞɵX?
®¢. ÖßÕÖCV

© Copyright 2013 Manoramaonline. All rights reserved.