മത്സര വിജയികൾ

Mega Winner

Akhil S Kumar & Family
 • Best dressed Couple/Family

  Visakh s nair & family
 • Best dressed Male

  Nandhagopal s
 • Best dressed Female

  Kavia Baburaj

Consolation Prize

 • Nissy Romy
 • Neethu Samil
 • Anjali
 • Merin Mariam
 • ANUP K P

സമ്മാനങ്ങൾ