രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഉഗ്രൻ ഒാണസദ്യ
നല്ല മധുരമാവേലി!
നല്ല കുരുമുളക് അരച്ചു ചേർത്ത കുറുക്കു കാളൻ
സദ്യയ്ക്കു വിളമ്പാൻ രുചിയൂറും പുളിയിഞ്ചി
കേരള ഗോതമ്പ് പായസം
ചക്ക പ്രഥമൻ
കരിക്ക് പായസം
അട പ്രഥമൻ