ദേവദൂതൻ
വിശാൽ കൃഷ്ണ മൂർത്തി
©Copyright 2020 Manoramaonline. All rights reserved.