നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചാണ് 2016 മേയ് 25ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത്.  സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ? അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം:

© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved