ഛത്തീസ്‌ഗഡ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം
ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

Chhattisgarh

ആകെ സീറ്റുകൾ

Chhattisgarh Assembly Election

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ

90

Constituency Details

ജില്ലകൾ

16

Chhattisgarh Districts and Voters

എസ് സി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

10

State Legislative Assembly Members

എസ്ടി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

29

Male and Female Voters

ലോക്സഭാ
സീറ്റുകൾ

11

മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Age of Voters

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ - 2013

Population and Literacy

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ - 2018

വോട്ടുവിഹിതം

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ - 2013

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ

80 100
60
40
20
0
41%
41%
2013
33%
2018
BJP
40%
40%
2013
43.1%
2018
INC
19%
19%
2013
23.9%
2018
OTH

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ - 2018

80 100
60
40
20
0
33%
BJP
43.1%
INC
23.9%
OTH

വോട്ടിങ് ശതമാനം

1,85,45,819 (100%)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

Percentage of Population

ജനസംഖ്യ

 Chhattisgarh Voting Date

വോട്ടർമാരുടെ പ്രായം

Chhattisgarh Poll Percentage

ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്

-

18 മണ്ഡലങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

നവംബർ 12

രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്

-

72 മണ്ഡലങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

നവംബർ 20

വോട്ടെണ്ണൽ

-

ഡിസംബർ 11

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

-

23,632

വാർത്തകൾ