മിസോറം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം
ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

Mizoram

ആകെ സീറ്റുകൾ

Mizoram Assembly Election

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ

40

Constituency Details

ജില്ലകൾ

08

Mizoram Districts and Voters

എസ് സി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

0

State Legislative Assembly Members

എസ്ടി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

39

Male and Female Voters

ലോക്സഭാ
സീറ്റുകൾ

01

മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Age of Voters

Party-wise Results 2013

Age of Voters

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2018

വോട്ടുവിഹിതം

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2013

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ

80 100
60
40
20
0
44.6%
44.6%
2013
30.2%
2018
INC
28.7%
28.7%
2013
37.6%
2018
MNF
26.3%
26.3%
2013
32.2%
2018
OTH

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2018

80 100
60
40
20
0
30.2%
INC
37.6%
MNF
32.2%
OTH

വോട്ടിങ് ശതമാനം

7,23,663 (100%)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

Percentage of Population

ജനസംഖ്യ

 Mizoram Voting Date

വോട്ടർമാരുടെ പ്രായം

Mizoram Poll Percentage

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

നവംബർ 28

വോട്ടെണ്ണൽ

-

ഡിസംബർ 11

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

-

1164

വാർത്തകൾ