രാജസ്ഥാൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം
ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

Rajasthan

ആകെ സീറ്റുകൾ

Rajasthan Assembly Election

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ

200

Constituency Details

ജില്ലകൾ

32

Rajasthan Districts and Voters

എസ് സി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

34

State Legislative Assembly Members

എസ്ടി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

25

Male and Female Voters

ലോക്സഭാ
സീറ്റുകൾ

25

മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Age of Voters

Party-wise Results 2013

Age of Voters

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2018

വോട്ടുവിഹിതം

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2013

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ

80 100
60
40
20
0
45%
45%
2013
38.8%
2018
BJP
33%
33%
2013
39.3%
2018
INC
22%
22%
2013
21.9%
2018
OTH

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2018

80 100
60
40
20
0
38.8%
BJP
39.3%
INC
21.9%
OTH

വോട്ടിങ് ശതമാനം

4,77,89,815 (100%)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

Percentage of Population

ജനസംഖ്യ

 Rajasthan Voting Date

വോട്ടർമാരുടെ പ്രായം

Rajasthan Poll Percentage

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

ഡിസംബർ 7

വോട്ടെണ്ണൽ

-

ഡിസംബർ 11

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

-

51,965

വാർത്തകൾ