മധ്യപ്രദേശ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം
ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

Madhya Pradesh

ആകെ സീറ്റുകൾ

Madhya Pradesh Assembly Election

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ

230

Constituency Details

ജില്ലകൾ

48

Madhya Pradesh Districts and Voters

എസ് സി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

35

State Legislative Assembly Members

എസ്ടി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

47

Male and Female Voters

ലോക്സഭാ
സീറ്റുകൾ

29

മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Population and Literacy

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2013

Age of Voters

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2018

വോട്ടുവിഹിതം

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2013

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ

80 100
60
40
20
0
45%
45%
2013
41.1%
2018
BJP
36%
36%
2013
41%
2018
INC
19%
19%
2013
17.9%
2018
OTH

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2018

80 100
60
40
20
0
41.1%
BJP
41%
INC
17.9%
OTH

വോട്ടിങ് ശതമാനം

4,79,65,786 (100%)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

Percentage of Population

ജനസംഖ്യ

 Madhya Pradesh Voting Date

വോട്ടർമാരുടെ പ്രായം

Madhya Pradesh Poll Percentage

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

നവംബർ 28

വോട്ടെണ്ണൽ

-

ഡിസംബർ 11

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

-

53,896

വാർത്തകൾ