തെലങ്കാന

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം
ഒരു ‘തിരഞ്ഞു’നോട്ടം

Telangana

ആകെ സീറ്റുകൾ

Telangana Assembly Election

നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ

119

Constituency Details

ജില്ലകൾ

10

Telangana Districts and Voters

എസ് സി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

19

State Legislative Assembly Members

എസ്ടി സംവരണ
സീറ്റുകൾ

12

Male and Female Voters

ലോക്സഭാ
സീറ്റുകൾ

17

മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Population and Literacy

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2014

Age of Voters

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ – 2018

വോട്ടുവിഹിതം

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2014

80 100
60
40
20
0
25%
25%
2014
INC
34%
34%
2014
TRS
15%
15%
2014
TDP

വിവിധ പാർട്ടികൾക്കു ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ 2018

80 100
60
40
20
0
28.4%
28.4%
2018
INC
46.9%
46.9%
2018
TRS
3.5%
3.5%
2018
TDP

വോട്ടിങ് ശതമാനം

2,80,64,684 (100%)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

Percentage of Population

ജനസംഖ്യ

 Rajasthan Voting Date

വോട്ടർമാരുടെ പ്രായം

Telangana Poll Percentage

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി

-

ഡിസംബർ 7

വോട്ടെണ്ണൽ

-

ഡിസംബർ 11

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

-

32,815

വാർത്തകൾ