ഓണസദ്യയിലെ പോഷകഗുണം
ഈ ഏഴ് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് അവിയൽ തയാറാക്കൂ
രുചികരമായ പരിപ്പ് കറി തയാറാക്കാം
സദ്യയ്ക്കൊരുക്കാം രുചികരമായ കാളൻ
പൂക്കളം ഇക്കുറി ബ്ലൗസിൽ
ഓണത്തിനുടുക്കാൻ അഴകുള്ള ഓർമകൾ
മുണ്ടില്ലാതെ എന്ത് ഓണാഘോഷം
© Copyright 2019 Manoramaonline. All rights reserved.