നിലാവിൻ ചന്തമാണു രാകേന്ദുവിന്
രാകേന്ദുവിൽ...
രാകേന്ദു പുരസ്കാരം ശ്രീകുമാരൻതമ്പിക്ക്
മുത്തച്ഛന്റെ ഗാനങ്ങളുമായി അപർണ രാജീവ്
പ്രൗഢോജ്വലം ഈ സംഗീത കാഴ്ചകൾ
കോഴിക്കോട് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പരിപാടി: വി ടി മുരളി
ഇരട്ടി സന്തോഷത്തോടെ രാകേന്ദുവില്‍
PHOTOS
  • രാകേന്ദുവിന്റെ ഇന്നലെകളിലൂടെ...

  • രാകേന്ദുവിന്റെ ഇന്നലെകളിലൂടെ...

  • രാകേന്ദുവിന്റെ ഇന്നലെകളിലൂടെ...

© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....